જય ગણેશ જય ગણેશ જય ગણેશ દેવા માતા જાકી પાર્વતી પિતા મહા દેવા

જય ગણેશ જય ગણેશ જય ગણેશ દેવા માતા જાકી પાર્વતી પિતા મહા દેવા

એક દંત દયા વંત ચાર ભુજા ધારી

એક દંત દયા વંત ચાર ભુજા ધારી

માથે પે સિંદુર શોએ મુસ કી સવારી પાન ચઢે ફૂલ ચઢે ઔર ચઢે મેવા લૌધન કો ભોગ લગે સંત કરે સેવા

જય ગણેશ જય ગણેશ......

અંધન કો આંખ દે કોધીન કો કાયા

અંધન કો આંખ દે કોધીન કો કાયા

ભજન કો પુત્ર દે નિર્ધન કો માયા

સુર્યા શામ શરણ આયે સફળ કી જીયે સેવા

જય ગણેશ જય ગણેશ....

બોલો :- "ગણપતિબાપા મોર્યા રે"

Our Supporters